Kwaliteit & veiligheid

Algemeen

MohsA streeft naar optimale, patiëntvriendelijke zorg van topkwaliteit. De dermatologen van MohsA werken volgens de richtlijnen van hun beroepsvereniging en de behandelingen worden volgens protocollen uitgevoerd. Zij bezoeken regelmatig nationale en internationale congressen om presentaties te geven aan collega’s en om zelf op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Binnen MohsA vinden er trainingen en wetenschappelijke besprekingen plaats met het hele team.
Alle medewerkers en artsen volgen jaarlijks een reanimatie cursus en er zijn medewerkers geschoold als Bedrijfshulpverlener (BHV).
Jaarlijks wordt onze apparatuur gecontroleerd op functioneren en veiligheid. Dat gebeurt door een onafhankelijke instantie.

ZKN-keurmerk

MohsA is gecertificeerd met het ZKN-keurmerk. Dit betekent dat de kwaliteit van MohsA voldoet aan strikte eisen. Het ZKN-keurmerk bewaakt het gehele zorgproces van klinieken. Van diagnose tot behandelresultaat. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel, worden ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. MohsA heeft tevens een gecertificeerd Veiligheids Management Systeem, dit maakt onderdeel uit van het ZKN-keurmerk.

Uit analyses blijkt dat klinieken met een ZKN-keurmerk -56% van de totale sector- op vrijwel alle risico-indicatoren significant beter scoren dan klinieken zonder ons keurmerk.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.zkn.nl

Nederlandse Vereniging Dermatologie en Venereologie

De dermatologen van MohsA zijn lid van de Nederlandse Verening Dermatologie en Venereologie (NVDV), en zijn door deze beroepsvereniging in 2012 gevisiteerd. Dat wil zeggen dat collega dermatologen nagaan hoe de praktijk eruit ziet en hoe er wordt gewerkt. Er wordt getoetst of de dermatologen en de praktijk voldoen aan de criteria die de NVDV stelt.

Hygiëne

In MohsA wordt gewerkt volgens hygiëneprotocollen ter preventie van eventuele infecties. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte. De Afdeling Hygiëne en Infectiepreventie van het Elkerliek ziekenhuis controleert dit.

Controle medicatie

BENU apotheek Buitenlust Venray verstrekt en controleert de medicatie die in MohsA wordt gebruikt. Deze apotheek is gevestigd op de begane grond in het zelfde gebouw als MohsA Venray. U kunt bij hen ook terecht voor de voorgeschreven geneesmiddelen van uw arts.

EPD

MohsA is een vooruitstrevend, innovatief huidcentrum en maakt gebruik van de modernste apparatuur. Wij maken daarom ook gebruik van een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Het voordeel hiervan is dat uw dossier altijd beschikbaar is, op elk moment van de dag, ook in het weekend voor de dienstdoende arts.
Uiteraard is dit beveiligd volgens de geldende richtlijnen.
Ons EPD is niet verbonden met electronische patiënten dossiers van huisartsen, ziekenhuizen of andere klinieken. Uitwisseling van patiëntengegevens gebeurt alleen op verzoek, indien u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Privacy

Om uw privacy te waarborgen voldoet MohsA aan de wettelijke eisen die aan een instelling worden gesteld ten aanzien de van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Werknemers van MohsA houden zich dus aan de regels ten aanzien van geheimhoudingsplicht van patiëntengegevens.
Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl

Let op: indien u ons een email stuurt met vertrouwelijke informatie gaan wij uiteraard zorgvuldig met uw gegevens om, echter dit email contact verloopt niet via een beveiligde verbinding.

Legitimatie

Tijdens ieder bezoek aan een zorgverlener (o.a. huisarts en specialist) moet een patiënt zich legitimeren. Dat is vastgelegd sinds de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006.
MohsA is dus verplicht uw identiteit te controleren. Daarom wordt u verzocht bij elk bezoek uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Veiligheid

In MohsA vinden wij het van groot belang dat er veilig wordt gewerkt. Onveilige situaties of incidenten moeten worden voorkomen. Om dit goed aan te kunnen pakken, heeft MohsA een Veiligheids Management Systeem. Dit is via het ZKN-keurmerk ook gecertificeerd, het voldoet aan de stricte eisen. Voor meer informatie zie Kwaliteitsbeleid.

MohsA staat voor een open en transparant klimaat waar veiligheid een hoge prioriteit heeft en in alle openheid een incident of onveilige situatie kan worden gemeld. Wij vinden het ook belangrijk dat u als patiënt dat kunt doen. Heeft u een incident of onveilige situatie meegemaakt, dan verzoeken wij u dat bij een van onze medewerkers te melden of een email te sturen.

Klachtenprocedure

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling of bejegening in MohsA dan vernemen wij dat uiteraard ook graag. U kunt een klachtenformulier vragen aan de balie of via brief dan wel email uw klacht omschrijven. Uw klacht wordt in behandeling genomen door de kwaliteitsmanager van MohsA. Vermeldt uw naam, geboortedatum en adres, zodat wij u binnen een week een reactie kunnen geven en kunnen proberen tot een oplossing te komen.

Correspondentie:
info@mohsa.nl.
MohsA, Buitenlust 35, 5803 AZ Venray.
Tel 088-1666111

Mocht u er samen met MohsA niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris.

Indien u contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u contact opnemen met KlachtConsult

Correspondentie:

KlachtenConsult
info@klachtconsult.nl
tel 043-8802259

www.klachtconsult.nl

Ideeën en complimenten

Uiteraard is het leuk om complimenten te ontvangen. Vaak uiten mensen dat al in de spreekkamer, maar het mag ook per email (info@mohsa.nl) of brief (Buitenlust 35, 5803 AZ Venray).
U kunt ons helpen onze zorg en praktijk te verbeteren. Uw ideeën daarover zijn dus ook van harte welkom. U kunt uw ideeën tijdens uw bezoek aan ons melden, maar u kunt ook een email of brief sturen.